Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Pritužbe


U svrhu osiguranja zaštite prava osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju Wüstenrot životno osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu Društvo) objavljuje sljedeće informacije:


Pritužba

Osiguranik, ugovaratelj osiguranja i korisnik iz ugovora o osiguranju imaju pravo podnijeti pritužbu Društvu koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja, odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju.

Pritužbom se smatra izjava nezadovoljstva upućena Društvu od strane osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja, odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju.

Pritužba može biti podnesena zbog sljedećih razloga:
 1. postupanja društva za osiguranje odnosno osobe koja za društvo za osiguranje obavlja poslove zastupanja u osiguranju
 2. odluke društva za osiguranje u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju
 3. postupanja društva za osiguranje u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.
 
Način podnošenja pritužbe

Pritužba se podnosi i dostavlja na sljedeće načine:
 • u pisanom obliku s naznakom: PRITUŽBA, i to na:
 1. adresu sjedišta osiguratelja: Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33a, 10000 Zagreb
 2. na adresu elektroničke pošte: prituzbe@wuestenrot-osiguranje.hr
 • u usmenom obliku kao izjava na zapisnik kod osiguratelja na adresi sjedišta: Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33a, 10000 Zagreb.
 
Sadržaj pritužbe

Pritužba mora sadržavati:
 1. ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba
 2. jasne razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe
 3. dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 4. datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe, odnosno osobe koja ga zastupa
 5. punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Rok za podnošenje pritužbe

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja Društva je 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.


Rok za odgovor na pritužbu

Društvo je dužno u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe. Odgovor na pritužbu treba biti obrazložen i potpisan. Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe to izričito traži, odgovor na pritužbu Društvo će poslati putem elektroničke pošte, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U iznimnim slučajevima ukoliko Društvo odgovor na pritužbu ne može dati unutar roka, dužno je obavijestiti podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će istraga Društva vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu.