Rječnik osiguranja

Kapitalizacija
KAPITALIZACIJA  je smanjenje osiguranog iznosa prema Tablici kapitaliziranih iznosa bez daljnjeg plaćanja premije osiguranja. Ugovaratelj osiguranja stječe pravo na kapitalizaciju ako je platio premiju osiguranja života barem za prve tri godine.
Korisnik
KORISNIK  je osoba u čiju korist se osiguranje ugovara, odnosno osoba kojoj pripadaju prava iz ugovora o osiguranju.
Obnova ugovora
OBNOVA UGOVORA jest mogućnost reaktivacije raskinutog ili kapitaliziranog ugovora. Dakle, ugovor koji je raskinut zbog neplaćanja premije ili je pretvoren u ugovor sa smanjenim osiguranim iznosom bez daljnjeg plaćanja premije (tj. kapitalizacija) može se obnoviti na pisani zahtjev ugovaratelja osiguranja najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka mjeseca za koji je plaćena posljednja premija.
Osigurani iznos
OSIGURANI IZNOS je novčani iznos na koji je ugovoreno osiguranje života, a koji predstavlja najviši iznos do kojeg je osiguratelj u obvezi.
Osiguranik
OSIGURANIK je osoba na čiji se život odnosi ugovoreno osiguranje.
Osigurani slučaj
OSIGURANI SLUČAJ je događaj prouzročen osiguranim rizikom.
Osiguratelj
OSIGURATELJ  je pravna osoba koja na tržištu osiguranja pruža usluge osiguranja, odnosno obavlja poslove osiguranja. U Republici Hrvatskoj poslove osiguranja mogu obavljati društva za osiguranje koja su dobila dozvolu HANFA-e za obavljanje poslova osiguranja.
Otkup
OTKUP police osiguranja jest kada ugovor prestaje vrijediti te osiguratelj isplaćuje otkupnu vrijednost, odnosno samo dio prethodno uplaćenih sredstava, u skladu s tablicama otkupne vrijednosti. Na zahtjev ugovaratelja osiguranja osiguratelj je dužan isplatiti mu otkupnu vrijednost police ako su do tada plaćene barem tri godišnje premije.
Polica osiguranja
POLICA OSIGURANJA je isprava koju izdaje osiguratelj o sklopljenom Ugovoru o osiguranju.
Ponuda
PONUDA je pisani podnesak ugovaratelja osiguranja na tiskanici osiguratelja kojim ponuditelj iskazuje svoju volju za sklapanjem Ugovora o osiguranju.
Ponuditelj
PONUDITELJ je osoba koja podnosi pisanu ponudu za osiguranje.
Premija osiguranja
PREMIJA OSIGURANJA je novčani iznos koji je ugovaratelj osiguranja dužan platiti osiguratelju po ugovoru o osiguranju pri sklapanju i u tijeku trajanja ugovora o osiguranju.
Ugovaratelj osiguranja
UGOVARATELJ OSIGURANJA  je osoba koja s osigurateljem zaključi Ugovor o osiguranju.
Tražilica proizvoda
Kontakti
Powered by Globaladmin CMS